ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea achiziţionării unui număr de 12 boxe pentru lemne,

confecţii metalice, pentru chiriaşii de la mansarda blocului B din Ansamblul Transilvaniei

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava,întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.06.2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OUG nr.34/2006 privind achiziţiile publice;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. "d" , alin. (6) lit. a, pct.16 precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 –rep. a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă achiziţionarea, prin licitaţie publică unei baterii de 12 boxe pentru lemne, confecţii metalice, pentru chiriaşii de la mansarda blocului B din Ansamblul Transilvaniei.

Art. 2 Suma necesară achiziţionării bunurilor descrise la art.1 va fi suportată din bugetul local..

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serv. contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

IOAN AGAPI Contrasemnează

Secretar

Petronela Vlasa

 

 

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

28.06.2007

NR.96