ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei de priorităţi pentru acordarea locuinţelor sociale

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.06.2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii locuinţei nr.114/1996, a HG nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.114/1996;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit."d" şi alin. (6) lit. ,,a" pct.17, lit.,,e" precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 rep– a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă lista de priorităţi pentru acordarea locuinţelor sociale , conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul municipiului, prin Compartimentul locativ va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

IOAN AGAPI Contrasemnează

Secretar

Petronela Vlasa

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

28.06.2007

NR.99