ROMÂNIA                                

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării suprafeţei de 62 mp teren  situat în Str. Mihai Eminescu  nr. 21A, aflat sub construcţia proprietate a  SC Sagemi Impex SRL

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.08.2008

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile  art.36alin. (1) din Legea nr.18/1991 a fondului funciar, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art.123 alin.(3) ,art. 36 alin. (2) lit. "c" şi alin.(5) lit."b", precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 rep.– a administraţiei publice locale

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se atestă apartenenţa la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a PT 4854 din CF nr. 10868.

Art. 2 Se aprobă vânzarea suprafeţei de 62 mp. teren  identic cu parcela topo 4854 din CF 10868, teren aferent construcţiei proprietate particulară, situată în str. Mihai Eminescu  nr. 21A, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru  SC Sagemi Impex SRL.

Art. 3 Preţul de vânzare al terenului de la art.1 se stabileşte la 50 euro/mp, conform HCL nr.147/2006, cu achitarea integrală la încheierea contractului de vânzare cumpărare.

Art. 4 Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia după achitarea integrală a debitelor restante către bugetul local şi a celor stabilite în baza contractului de asociere nr. 3417/05.05.1998.

Art. 5 Se abrogă HCL nr.106/1997 la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare în condiţiile prevăzute de prezenta hotărâre.

Art. 6 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

BUZILĂ GHEORGHE

Contrasemnează

Secretar municipiu

Jr. Petronela Vlasa

 

VATRA DORNEI

28.08.2008

NR. 122