ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modului de utilizare a fondului de rulment

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 09.01.2009

             Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

              În conformitate cu prevederile art. 58 alin.(2) din Legea nr.273/2006 - privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. „b" şi alin. (4) lit.”a”, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală - Republicată,

HOTĂRĂŞTE:

           Art. 1 Se aprobă utilizarea din fondul de rulment pe anul 2009 a sumei de 1.500.000 lei pentru acoperirea temporară golurilor de casă provenite din decalaje între veniturile şi cheltuielile anului curent.

          Art. 2 Primarul municipiului, prin Serviciul buget contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

IORDACHE GHEORGHE

Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

Vatra Dornei

09.01.2009

NR. 1