ROMÂNIA                           

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării suprafeţei de 354 mp teren aferentă spaţiului din Str.Republicii nr.2B, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru S.C. “ CONSACT ” SRL., proprietara construcţiilor

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 iunie 2009

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “cşi alin.5 lit.”bşi art. 45 (3) din Legea nr. 215/2001 – republicată a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă vânzarea suprafeţei de 354 mp. teren aferentă  spaţiului proprietate privată a S.C.”CONSACT”SRL situată în Str.Republicii, nr.2B, teren identic cu nr cadastral  30965 din CF 30965.

Art.2. Preţul terenului de la art.1, se stabileşte la 50 euro/mp conform HCL nr.146/2006 privind aprobarea  preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea unui avans de 20% în momentul încheierii contractului, iar restul sumei în 6 rate  lunare egale consecutive.

Art.3 Contractul de vânzare-cumpărare se va  încheia după achitarea integrală a debitelor restante.

Art.4 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MIRCEA RUSU

 

Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

 

 

Vatra Dornei

30.06.2009

NR. 100