ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării suprafeţei de 53,5  mp de teren situat în strada 22 Decembrie nr. 7, aferent  căii de acces şi constructiilor proprietate personală a domnului Pop Vasile

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 iunie 2009

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “cşi alin.5 lit.”bşi art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă vânzarea  suprafeţei de 46,5 mp  teren situat în Str.22Decembrie,  nr.7, aferent căii de acces şi construcţiilor proprietate personală a domnului Pop Vasile,   reprezentând cota indiviză de 12% corespunzătoare apartamentului proprietate nr.1 şi cota indiviză de 10,8% corespunzătoare apartamentului proprietate nr. 5, parte din   PT 1004 din  CF 30190.

Art. 2. Se aprobă vânzarea suprafeţei de 7 mp teren situat în Str.22Decembrie,  nr.7, aferent căii de acces la construcţiile proprietate personală a domnului Pop Vasile,    parte din   PT 2328/8 din  CF 30191.

 

Art.3. Preţul terenului de la art.1 şi art. 2, se stabileşte la 35 euro/mp conform HCL nr.147/2006 privind aprobarea  preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea  integrală în momentul încheierii contractului de vânzare- cumpărare.

Art.4. Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MIRCEA RUSU

 

Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

Vatra Dornei

30.06.2009

NR. 101