ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  alocarea sumei de 1000 lei pentru achiziţionarea de echipament pentru atleţii de la Clubul Sportiv Municipal ,, Dorna” 

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 iunie 2009

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de consilierul  local Chiruţă Vasile, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin.6 lit.”a”pct.  5,6 precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

     Art. 1  Se aprobă alocarea sumei de 1000 lei pentru achiziţionarea de echipament sportiv pentru atleţii de la Clubul Sportiv Municipal ,, Dorna”.

     Art. 2 Suma alocată va fi decontată pe baza unor documente justificative.

    Art. 3  Primarul municipiului, prin Serviciul buget-contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MIRCEA RUSU

 

Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

 

 

 

Vatra Dornei

30.06.2009

NR. 104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUD. SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

La proiectul de hotărâre privind

alocarea sumei de 1000 lei pentru achiziţionarea de echipament pentru atleţii de la Clubul Sportiv Municipal ,, Dorna” 

 

        Sportivii din cadrul secţiei de atletism a Clubul Sportiv Municipal ,, Dorna” cu vârste cuprinse între 7-12 ani participă permanent la competiţiile de profil din ţară.

         Recent au participat la crosul ,, Gabriela Szabo” de la Bistriţa unde s-a remarcat sportiva Puşcaşu Cornelia, la maratonul ,,Transilvania” unde Brînduşă Roxana a obţinul locul I, Concursul ,, Cupa Iaşului” unde s-au evidenţiat Melinte Codrin, Brînduşa Andreia, Leancă Andrei.

Aceşti sportivi realizează performanţe în atletism şi sunt conştiincioşi la antrenamente, manifestând un real interes pentru perfecţionare.

        Propun alocarea sumei de 1000 lei pentru achiziţionarea de echipament sportiv, acesta fiind necesar pentru prezentarea în competiţii. Suma propusă este modică, date fiind condiţiile economice actuale, constituind în acelaşi timp şi un imbold pentru obţinerea de noi performanţe.

 

 Faţă de cele prezentate, vă rog să analizaţi şi să hotărâţi.

 

Consilier local

Chiruţă Vasile