ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

Privind alocarea sumei de 400 lei pentru George Timu în vederea editării lucrării monografice ,, Haiţarii din Ţara de Sus

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava,  întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 iunie 2009

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin.6 lit.”a”pct.  4 precum şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

          Art. 1  Se aprobă alocarea sumei de 400 lei pentru George Timu în vederea editării lucrării monografice ,, Haiţarii din Ţara de Sus ”.

         Art. 2 Suma alocată va fi decontată pe baza unor documente justificative.

      Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul buget-contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MIRCEA RUSU

 

Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

 

Vatra Dornei

30.06.2009

NR. 106