ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  alocarea sumei de 1500 de lei, pentru premierea sportivei Potângă Irina, ca urmare a obtinerii  titlului de Campioană balcanică- junioare  la campionatul  balcanic de biatlon din Bulgaria 

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 iunie 2009

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de consilierul  local Chiruţă Ionuţ, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin.6 lit.”a”pct.  5,6 precum şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale –Republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1  Se aprobă alocarea sumei de 1500 lei pentru premierea sportivei Potângă Irina, ca urmare a obtinerii titlului de Campioană balcanică- junioare  la campionatul  balcanic de biatlon din Bulgaria.   

         Art. 2  Primarul municipiului, prin Serviciul buget-contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MIRCEA RUSU

 

Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

 

Vatra Dornei

30.06.2009

NR. 108