ROMÂNIA                   

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind reactualizarea  preţurilor la serviciile de furnizare apă şi canalizare aplicate de către SC ACET SA

 

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 iunie 2009

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local;

            Având în vedere art. 8 alin. (2) lit. ,,j” din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice precum şi a Avizului ANRSC nr.4904957/2009;

            În conformitate cu prevederile  art 12 alin. (1) lit. ,,i” din  Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin. (6) lit. “a” pct.14, art.115 alin. (1) lit. ,,b” precum şi art. 45  din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1   Se aprobă nivelul preţurilor aplicate de S.C. ACET S.A. Suceava – Agenţia Vatra Dornei pentru serviciile de apă şi canalizare-epurare  după cum urmează:

1.Preţ/tarif pentru populaţie

-         apă potabilă –   2,34 lei/mc (cu  TVA inclus)

-         canalizare – epurare –  1,12 lei/mc ( cu TVA inclus).

2.Preţ/tarif pentru rest utilizatori

-  apă potabilă – 1, 97 lei/mc (fără TVA)

-  canalizare- epurare – 0,94 lei/mc (fără TVA)

            Art. 2 Preţurile  stabilite la art.1 vor fi aplicate începând cu serviciile furnizate în luna iulie 2009.

            Art. 3  Primarul municipiului, prin SC ACET SA, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MIRCEA RUSU

 

 

Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

 

 

Vatra Dornei

30.06.2009

NR. 109