ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea  art.5 şi art.6 din Regulamentul de înregistrare pentru vehiculele care se înregistrează la administraţia publică locală aprobat prin   HCL nr.75/2003

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.01.2009

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

           Luând în considerare

-prevederile OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

-HG nr. 85/2003- Regulamentul de aplicare a OUG nr. 195/2002;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin(6) lit. “a” pct 16, 19 precum şi art. 45 alin (1) din Legea nr. 215/2001- a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, republicată

HOTĂRĂŞTE:

                   Art. 1 Se modifică art. 5 din  Regulamentul de înregistrare pentru vehiculele care se înregistrează la administraţia publică locală aprobat prin   HCL nr.75/2003 care va avea următorul conţinut:

,, Plăcuţele pentru vehiculele înregistrate la Primăria municipiului Vatra Dornei vor avea fondul reflectorizant de culoare galbenă, iar numărul de înregistrare şi literele din abrevierea denumirii judeţului-SV şi denumirea localităţii- VATRA DORNEI,  vor fi  în relief, de culoare neagră”.

                   Art. 2 Se modifică art. 6 din Regulamentul Regulamentul de înregistrare pentru vehiculele care se înregistrează la administraţia publică locală aprobat prin   HCL nr.75/2003 care va avea următorul conţinut:

,, Taxa pentru  înregistrarea vehiculelor, eliberarea certificatului de înregistrare şi a plăcuţelor , se plăteşte anticipat şi este de 120 lei”.

 

                   Art. 3 Toate celelalte prevederi ale HCL nr. 75/2003 rămân neschimbate.

                   Art.4 Primarul municipiului prin Serviciul Venituri, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                                IORDACHE GHEORGHE                        Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

Vatra Dornei

29.01.2009

NR. 11