ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea includerii municipiului Vatra Dornei în Proiectul ,, Modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Suceava” prin Programul Operaţional Sectorial de mediu, axa prioritară 1- Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată

 

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei,  jud. Suceava, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 9 iulie 2009

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

             În conformitate cu prevederile din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare;

    În temeiul  art. 36 al. 2 lit. d) si al. 6 lit. a), pct. 14, precum şi art. 45 al. 2  lit. ,,d” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art. 1  Se aprobă includerea  municipiului Vatra Dornei în Proiectul ,, Modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Suceava” prin Programul Operaţional Sectorial de mediu, axa prioritară 1- Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată

Art. 2  Se aprobă cofinanţarea din bugetul local a Proiectului prevăzut la art. 1.

 Art. 3Primarul, prin DSIE va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

BOCA ROMAN

 

Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

 

 

 

Vatra Dornei

09.07.2009

NR. 110