ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a programului de investiţii pentru anul 2009

 

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 9 iulie 2009

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;         

          În conformitate cu prevederile  Legii nr.273/2006 - privind  finanţele publice locale, cu modificările şi cmpletările ulterioare;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.a”, precum şi art.45 alin. 2 coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE: 

      Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2009, aprobat prin HCL nr.60/31.03.2009, rectificat prin HCL nr. 76/30.04.2009, HCL nr. 82/13.05.2009, HCL nr. 85/20.05.2009,  HCL nr. 91/3.06.2009 şi HCL nr. 93/18.06.2009 conform influenţelor prezentate în anexa 1  la prezenta hotărâre.

      Art. 2 Se aprobă programul anual de investiţii  pe anul 2009,  conform anexei 2 la prezenta hotărâre.       

        Art. 3  Primarul municipiului, prin Serviciul buget-contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

BOCA ROMAN

 

Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

 

 

 

Vatra Dornei

09.07.2009

NR. 111