ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea parteneriatului   dintre Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei şi ONG Metropolitan Media din Chişinău- Republica Moldova

 

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 iulie 2009

 

          Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului, raportul  Compartimentului de specialitate şi avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “e” şi alin.7 lit “c” precum şi art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale – Republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1  Se aprobă parteneriatul  dintre Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei şi ONG Metropolitan Media din Chişinău- Republica Moldova, în vederea promovării intereselor comune.

          Art. 2 Se aprobă acordul de parteneriat dintre Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei şi ONG Metropolitan Media din Chişinău- Republica Moldova, conform anexei la prezenta hotărâre.

          Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul D.S.I.E. va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MIRCEA RUSU

Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

 

 

Vatra Dornei

30.07.2009

NR. 112