ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea concesionării, fără licitaţie publică, a unei

suprafeţe de 72 mp. teren situat în str. Bârnărel, bl. 4

în vederea extinderii construcţiei proprietate,  către Paţa Toader Narcis

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 iulie 2009

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile art.15 lit.,,e” din Legea nr.50/1991 privind autorizarea construcţiilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare, HCL nr. 136/16.12.2004, Contractul de concesiune nr. 13442/25.07.2005;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” , alin. (5) lit. ,,b” precum şi  art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

             Art. 1  Se aprobă concesionarea, fără licitaţie publică, a unei  suprafeţe de 72 mp teren,  situat în strada Bârnărel, bl. 4 , în extindere la terenul concesionat prin Contractul de concesiune nr.13442/25.07.2005 încheiat în baza HCL nr. 136/2004,  pentru extinderea locuinţei proprietate.

          Art. 2 Durata concesiunii se stabileşte la 44 de ani, cu posibilitate de prelungire conform legii.

        Art. 3 Se însuşeşte nivelul redevenţei  stabilit conform raportului de evaluare de 30 euro /mp,  cu plata  în termen de 5  ani la cursul leu/euro din ziua plăţii.

       Art. 4 Pentru terenul prevăzut la art. 1   se aplică clauzele şi condiţiile prevăzute de Contractul de concesiune nr. 13442/25.07.2005, în acest sens încheindu-se un act adiţional care va cuprinde prevederile privind durata concesiunii şi plata redevenţei conform art.2 şi art.3 ale prezentei hotărâri .

            Art. 5 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru şi Serviciul venituri, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MIRCEA RUSU

Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

30.07.2009

NR. 114