ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a suprafeţei de 343 mp teren, situat în strada Miriştei nr. 67, proprietatea privată a municipiului Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 iulie 2009

        Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

        În conformitate cu dispoziţiile art. 4 si art. 5 alin.2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

        În temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit. ,, c”, alin. (5) lit. ,,b”, ale art. 121 alin.(1) şi (2), ale art. 123 alin.( 1 )şi (2), precum şi ale art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,  republicată,

 

HOTĂRĂŞTE

           

      Art.1 Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică deschisă a imobilului  teren în suprafaţă   de 343 mp - proprietatea  privată a Municipiului Vatra Dornei, situat în strada Miriştei nr. 67, PT 499/1 din CF nr. 30746 (provenita din conversia de pe hârtie a CF nr. 1288).

     Art.2 Preţul de pornire la licitaţie, pentru imobilul mentionat la art. 1, este de 18 euro/mp, preţ stabilit conform HCL nr. 126/2008 privind aprobarea  preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu pas de licitare de 10% din preţul de pornire la licitaţie.

     Art.3  Primarul Municipiului, prin Serviciul Urbanism şi Compartimentul juridic  va  duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MIRCEA RUSU

Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

 

 

 

Vatra Dornei

30.07.2009

NR. 115