ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării suprafeţei de 72 mp de teren situat în Str.Pinului, nr.17, aferent   construcţiei proprietate personală a doamnei Volosciuc Valeria

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 iulie 2009

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă vânzarea  suprafeţei de 72 mp teren situat în Str.Pinului, nr.17, aferent  construcţiei proprietate personală a doamnei Volosciuc Valeria, din care 31 mp parte din PT 5031 si 41 mp parte din PT 1974.

Art.2. Preţul terenului de la art.1, se stabileşte la 17 euro/mp conform HCL nr.147/2006 privind aprobarea  preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea unui avans de 20% în momentul încheierii contractului, iar restul sumei în 6 rate lunare egale consecutive.

Art.3 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

Art.4 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MIRCEA RUSU

 

Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

 

Vatra Dornei

30.07.2009

NR. 117