ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării suprafeţei de 70 mp de teren situat în Str.Vasile Deac, nr.15, aferent   construcţiei proprietate personală a familiei Deac Gavril şi Ana

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 iulie 2009

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “cşi alin.5 lit.”bşi art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă vânzarea  suprafeţei de 70 mp teren situat în Str.Vasile Deac, nr.15, aferent  construcţiei proprietate personală a familiei Deac Gavril şi Ana, din care 54 mp cota indiviză corespunzătoare locuinţei proprietate şi 16 mp aferent căii de acces şi curţii,  parte din PT 3539/13 din CF 30745.

Art.2. Preţul terenului de la art.1, se stabileşte la 25 euro/mp conform HCL nr.147/2006 privind aprobarea  preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea unui avans de 20% în momentul încheierii contractului, iar restul sumei în 12 rate lunare egale consecutive.

Art.3 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

Art.4 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MIRCEA RUSU

Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

 

 

 

Vatra Dornei

30.07.2009

NR. 118