ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

Privind   aprobarea   vânzării către SC Centrul de Sănătate Bucovina SRL (fostă  SC Centrul Medical Dorna  SRL) a suprafeţei de 13,55 mp teren, situat în str. Mihai Eminescu nr. 26, aferent construcţiei proprietate

                                      

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava , întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 iulie 2009

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

           În conformitate cu prevederile  HCL 148/2008 privind aprobarea   vânzării către SC Centrul Medical Dorna  SRL a suprafeţei de 108 mp teren, situat în str. Mihai Eminescu nr. 26, aferent construcţiei proprietate ;                         

În temeiul dispoziţiilor art.123 alin.(3) , art. 36 alin. (2) lit. "c" şi alin.(5) lit."b", precum şi art. 45  alin.6 din Legea nr. 215/2001– a administraţiei publice locale- Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

           Art. 1  Se aprobă vânzarea suprafeţei de 13, 55 mp   teren proprietatea privată a municipiului Vatra Dornei, situat  în str. Mihai Eminescu nr. 26, parte din PT 31028  din CF 31028 , reprezentând diferenţa rezultată în urma măsurătorilor, din cota indiviză de teren aferent construcţiilor proprietate particulară,  cu respectarea dreptului de preempţiune pentru SC Centrul de Sănătate Bucovina SRL (fostă  SC Centrul Medical Dorna SRL).

         Art. 2 Preţul de vânzare al terenului de la art.1 se stabileşte la 60 euro/mp, conform HCL nr.126/2008 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea integrală în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

Art. 3 Contractul de vânzare-cumpărare va fi încheiat după achitarea tuturor debitelor restante către bugetul local, în termen de maxim 40 zile de la data aprobării prezentei hotărâri.

 

Art. 4 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MIRCEA RUSU

Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

 

 

Vatra Dornei

30.07.2009

NR. 119