ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

Modificarea şi completarea HCL nr. 188/2008 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în cadrul Adunării Generale ale Acţionarilor a  SC ACET SA Suceava

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.01.2009

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Conform prevederilor art.87 alin. 1 lit. f)din Secţiunea a 4-a, cap.III, TitlulIV al Legii nr. 161/2003, adresa nr. 28542/30.12.2008 a Instituţiei Prefectului-jud. Suceava precum şi opţiunea domnului Mircea Rusu pentru funcţia de viceprimar nr. 34.097/30.12.2008;

În temeiul prevederilor art. 17, art. 36 alin. (2) lit. “a”, alin.(3) lit.,,c”, art.37 precum şi al art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 republicată – a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se desemnează domnul consilier local Buzilă Gheorghe, ca reprezentant al Municipiului Vatra Dornei în Adunarea Generală a Acţionarilor a Societăţii Comerciale ”ACET” S.A. Suceava.

Art. 2 Toate celelalte prevederi ale HCL nr. 188/2008 rămân neschimbate.

Art. 3 Persoana nominalizată la art.1 , va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                                IORDACHE GHEORGHE                        Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

Vatra Dornei

29.01.2009

NR. 12