ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

Privind   aprobarea    vânzării suprafeţei de 387 mp teren situat în strada Tudor Vladimirescu nr. 8, aferent pavilionului administrativ, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru SC Sind România SRL

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 iulie 2009

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

  În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

În temeiul dispoziţiilor  art. 36 alin. (2) lit. "c" şi alin.(5) lit."b", precum şi art. 45  alin.3 din Legea nr. 215/2001– a administraţiei publice locale- Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

           Art. 1  Se aprobă vânzarea suprafeţei de 387  mp   teren proprietatea privată a municipiului Vatra Dornei, situat  în str.Tudor Vladimirescu  nr. 8, identic cu PT 4790  din CF 30639 , aferent pavilionului administrativ, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru SC Sind România SRL.

           Art. 2 Preţul de vânzare al terenului de la art.1 se stabileşte la 50 euro/mp, conform HCL nr.147/2006 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea unui avans de 20% în momentul încheierii contractului, iar restul sumei în 6 rate  lunare egale consecutive.

Art. 3 Contractul de vânzare-cumpărare va fi încheiat după achitarea tuturor debitelor restante către bugetul local, în termen de  40 zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.4 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

Art. 5 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MIRCEA RUSU

Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

 

 

Vatra Dornei

30.07.2009

NR. 120