ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind atribuirea în folosinţă gratuită  a unui spaţiu din incinta Dispensarului TBC către Asociaţia filantropică ,, Christiana”  în vederea amenajării unui cabinet medical şi farmacie

 

       Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 iulie 2009

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 124, art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a”, pct.2,16 art.115 alin.(1) lit. ,,b” precum şi art. 45  din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

                Art. 1 Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită, pentru o perioadă de doi ani, a unui spaţiu din incinta Dispensarului TBC către Asociaţia filantropică ,, Christiana”,  în vederea amenajării unui cabinet medical şi farmacie, pentru persoanele defavorizate.

           Art. 2  Primarul municipiului, prin Serviciul Urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MIRCEA RUSU

Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

30.07.2009

NR. 121