ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea alocării sumei de 800 lei către Dulap Victor, sportiv legitimat la CSM ,, Dorna” pentru deplasarea la tabăra organizată de Federaţia Română de Fotbal

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 iulie 2009

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de consilierul local Apostoaie Emil, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin.6 lit.”a”pct.  5,6 precum şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale –Republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

       Art. 1  Se aprobă alocarea sumei de 800 lei pentru  sportivul Dulap Victor, legitimat la CSM ,,Dorna” pentru deplasarea la tabăra organizată de Federaţia Română de Fotbal, în perioada 1-12 august 2009.

       Art. 2 Suma alocată va fi decontată pe baza unor documente justificative.

       Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul buget-contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MIRCEA RUSU

Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

 

 

 

Vatra Dornei

30.07.2009

NR. 122