ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind atribuirea în folosinţă gratuită  a suprafeţei

de 12 mp. teren situat în str. Unirii f.n., către A.N. ,, Apele Române”- Direcţia Apelor Siret, pe durata existenţei construcţiei,  în vederea

construirii unei Staţii hidrologice şi pluviometrice automate

 

          Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 iulie 2009

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de viceprimarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile art.  15 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 124, art. 36 alin. (2) lit. “b”, alin.(4) lit.,,f”, art.115 alin.(1) lit. ,,b” precum şi art. 45  din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

                Art. 1 Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită a  suprafeţei de 12 mp. teren situat în strada  Unirii f.n., parte din PT 2715 din CF 586,  către A.N. Apele Române”- Direcţia Apelor Siret, pe durata existenţei construcţiei,  în vederea construirii unei Staţii hidrologice şi pluviometrice automate, în cadrul lucrării de utilitate publică şi interes naţional ,, Programul Deswat”.

            Art. 2 Amplasamentul obiectivului prevăzut la art. 1 este descris în planul de amplasament din anexa la prezenta hotărâre.

            Art. 3  Primarul municipiului, prin Serviciul Urbanism şi cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MIRCEA RUSU

Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

 

 

Vatra Dornei

30.07.2009

NR. 124