ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea  transportului şi depozitării deşeurilor menajere din municipiul Vatra Dornei la depozitul Hurghiş- Câmpulung Moldovenesc

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava,  întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 iulie 2009

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, precum şi HCL nr. 80/16.07.2009 a Consiliului local Câmpulung Moldovenesc;

           În conformitate cu prevederile  din Legea nr.51/2006 privind serviciile publice de gospodărire comunală şi Legea 101/2006- a serviciului de salubrizare a localitatilor;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. „b", alin. (4) lit.”f”, alin. (2) lit. „d" şi alin. (6) lit.”a”pct.14 precum şi art. 45, art.49 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

                                                          HOTĂRĂŞTE:                 

     Art. 1 Transportul şi depozitarea gunoiului menajer din municipiul Vatra Dornei se va efectua la depozitul Hurghiş- Câmpulung Moldovenesc, conform prevederilor HCL nr. 80/16.07.2009 a Consiliului local Câmpulung Moldovenesc.

     Art.2  Tarifele la activitatea de colectare, transport şi depozitare deşeuri menajere, se aplică conform  HCL nr.75/30.04.2009 a Consiliului local Vatra Dornei.

     Art. 3 Primarul municipiului, prin DADP şi DSIE-mediu, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MIRCEA RUSU

 

Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

 

Vatra Dornei

30.07.2009

NR. 125