ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organizării şi desfăşurăriiZilelor Municipiului Vatra Dorneiîn perioada 18-20 septembrie 2009

 Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 iulie 2009

             Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit.“d”şi alin. (6) lit. ,,a” pct.4,5,6,, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

              Art. 1 Se aprobă  organizarea şi desfăşurarea ,, Zilelor Muncipiului Vatra Dornei în perioada 18-20 septembrie 2009.

            Art. 2 Programul de activităţi al Zilelor Municipiului şi sumele necesare vor fi supuse spre aprobare consiliului local .

            Art. 3 Primarul municipiului, prin Serv. contabilitate, Casa de cultură, Biblioteca G.T. Kirileanu şi Compartimentul administrativ, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MIRCEA RUSU

Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

 

 

Vatra Dornei

30.07.2009

NR. 126