ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

Privind   împuternicirea primarului municipiului pentru efectuarea demersurilor legale pentru înfiinţarea Asociaţiei proprietarilor de pădure ,, Călimani” în vederea funcţionării unui Ocol Silvic privat

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava,  întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 iulie 2009

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

OG nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, aprobată prin Legea nr. 246 /2005  cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor   art. 36 alin. (2) lit. "e" şi alin.(7) lit."c", art. 37,  precum şi art. 45  alin.2 lit. ,,f „ din Legea nr. 215/2001– a administraţiei publice locale- Republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

           Art. 1 Se împuterniceşte primarul municipiului, domnul Ioan Moraru, pentru efectuarea demersurilor legale pentru înfiinţarea Asociaţiei proprietarilor de pădure

 ,, Călimani” în vederea funcţionării unui Ocol Silvic privat.

          

Art. 2 Primarul municipiului  va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MIRCEA RUSU

 

Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

 

 

Vatra Dornei

30.07.2009

NR. 127