ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Vatra Dornei nr. 110/9.07.2009 privind aprobarea includerii municipiului Vatra Dornei în Proiectul ,, Modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Suceavaprin Programul Operaţional Sectorial de mediu, axa prioritară 1- Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei,  jud. Suceava, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 14 august 2009

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

           Hotărârea Consiliului local al municipiului Vatra Dornei nr. 110/09.07.2009 privind aprobarea includerii municipiului Vatra Dornei în Proiectul ,, Modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Suceavaprin Programul Operaţional Sectorial de mediu, axa prioritară 1- Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată;

                 În temeiul  art. 36 al. 2 lit. d) si al. 6 lit. a), pct. 14, precum şi art. 45  din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE

 

Articol unic.  Art. 2  din Hotărârea Consiliului local al municipiului Vatra Dornei nr. 110/09.07.2009 se modifică şi va avea următorul cuprins:

,, Art. 2 Se aprobă cofinanţarea din bugetul local a Proiectului prevăzut la art. 1, în vederea accesării Fondurilor de Coeziune în cadrul POS Mediu pentru reabilitarea/extinderea reţelei de apă şi apă uzată  în municipiul Vatra Dornei, judeţul Suceava, în vederea îndeplinirii cerinţelor medii (o conectare în procent de 90% până în anul 2013) de conformare a sistemelor de colectare a apei uzate cu previziunile Directivei europene nr.91/71 EEC privind apa uzată urbană”.

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

ROMANICĂ TIREL

 

Contrasemnează,

p. Secretar

Rodica Albei

Vatra Dornei

14.08.2009

NR. 129