ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind închirierea unor spaţii la mansarda Policlinicii Vatra Dornei, pentru  amenajarea unor cabinete medicale

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.01.2009

Având în vedere expunerea de motive a domnului ing.Ioan Moraru, primarul municipiului Vatra Dornei, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. "c şi alin. (5)lit."a" , precum şi art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

HOTĂRĂŞTE:

         Art. 1 Se abrogă HCL nr. 139/2008 privind atribuirea în administrare a unor spaţii la mansarda Centrului medical de specialitate în vederea desfăşurării activităţii Dispensarului TBC.

         Art. 2 Se aprobă închirierea unui spaţiu în suprafaţă de 30 mp -suprafaţa utilă a cabinetului şi cota parte din spaţiile de folosinţă comună- la mansarda Policlinicii Vatra Dornei, d-nei doctor Bondoi Liliana, pentru amenajarea unui cabinet medical- ecografie .

        Art.2  Se aprobă închirierea unui spaţiu în suprafaţă de 30mp- suprafaţa utilă a cabinetului şi cota parte din spaţiile de folosinţă comună- la mansarda Policlinicii Vatra Dornei, doamnei doctor Eşian Daniela Elena, pentru amenajarea unui cabinet medical- stomatologie-ortodonţie.

Art.3 Se aprobă închirierea unui spaţiu în suprafaţă de 20mp- suprafaţa utilă a cabinetului şi cota parte din spaţiile de folosinţă comună- la mansarda Policlinicii Vatra Dornei, doamnei doctor Tugulea Rodica, pentru amenajarea unui cabinet medical- medicina muncii.

Art.4 Se aprobă completarea cu 15 mp a suprafeţei utile a cabinetului medical atribuit doamnei doctor Costea Gabriela Florentina conform art. 2 din HCL nr.140/2008.

 

      Art. 5 Preţul chiriei va fi stabilit conform HCL anuale privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a chiriilor şi a tarifelor.

Art. 6 Primarul, prin Serviciul Venituri şi Urbanism va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

IORDACHE GHEORGHE 

                                                                 Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

Vatra Dornei

29.01.2009

NR. 13