ROMÂNIA                                       

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea    PUZ pe strada Unirii nr. 115

 în vederea construirii cartierului rezidenţial ,,Paradisul Dornelor”

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 14 august 2009

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile  din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi a Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.“c”,  precum şi art. 45 alin. (2) lit. e, art.115 alin.(1) lit. b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1  Se aprobă    Planul Urbanistic Zonal pe Str. Unirii nr. 115- cartier rezidenţial ,,Paradisul Dornelor”, pe teren proprietatea SC ABC CONSTRUCT 2010 SRL Bucureşti conform extraselor CF nr. 3746/2007, 205/2008,  acces din str. Unirii şi str. Foresta, Proiect nr. 24/2008 al Biroului individual de arhitectură nr. 3700 Tabarcea Moraru Ion Cristian, conform planului anexat vizat spre neschimbare.

              Art. 2 Primarul municipiului, prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 ROMANICĂ TIREL

 

Contrasemnează,

p. Secretar

Rodica Albei

 

 

Vatra Dornei

14.08.2009

NR. 130