ROMĀNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRĀRE

privind participarea Consiliului local al municipiului Vatra Dornei cu aport īn numerar la majorarea capitalului social al SC ACET SA Suceava

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei,  jud. Suceava, īntrunit īn şedinţă extraordinară īn data de 14 august 2009

Avānd īn vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            Hotărārea Consiliului local al municipiului Vatra Dornei nr. 80/2005 privind aprobarea contractului de delegare de gestiune a serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare;

          Dispoziţiile art. 35 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

          Īn temeiul art. 17,  art. 36 al. 2 lit. b) si al. 4 lit. f), precum şi art. 45  din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1   Se aprobă subscrierea şi depunerea de către Consiliul local al municipiului Vatra Dornei a sumei de 99.997,30 lei, reprezentānd participarea cu aport īn numerar la majorarea capitalului social al SC ACET SA Suceava, īn vederea īntocmirii documentaţiei tehnice necesare obţinerii finanţării din fonduri structurale pentru obiectivul

,, Modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată īn judeţul Suceava”.

Art. 2   (1) Īn schimbul aportului prevăzut la art. 1, SC ACET SA Suceava va emite pe numele Consiliului local al municipiului Vatra Dornei un număr de 6305 acţiuni cu valoare nominală de 15,86 lei.

                   (2) Consiliul local al municipiului Vatra Dornei īn calitate de acţionar la SC ACET SA Suceava, prin reprezentantul său īn Adunarea Generală a Acţionarilor, va urmări modul īn care va fi utilizat aportul de capital.

Art. 3   Primarul municipiului, prin serviciul buget- contabilitate şi DSIE va duce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.   

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 ROMANICĂ TIREL

 

Contrasemnează,

p. Secretar

Rodica Albei

Vatra Dornei

14.08.2009

NR. 131