ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Consiliul local al municipiului Vatra Dornei şi Inspectoratul Şcolar al judeţului Suceava privind înfiinţarea Centrelor de Resurse pentru Educaţie şi Dezvoltare (CRED)

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 14 august 2009

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art. 142 alin. (1) lit. ,,h” din  Legea nr.84/1995 a învăţământului, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “dşi alin. (6) lit.“a”, pct 1, 4, precum şi art.45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale  cu modificărle şi  completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

             Art. 1 Se aprobă  protocolul de colaborare dintre Consiliul local al municipiului Vatra Dornei şi Inspectoratul Şcolar al judeţului Suceava privind înfiinţarea Centrelor de Resurse pentru Educaţie şi Dezvoltare (CRED), conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuterniceşte primarul municipiului pentru semnarea protocolul de colaborare dintre Consiliul local al municipiului Vatra Dornei şi Inspectoratul Şcolar al judeţului Suceava privind înfiinţarea Centrelor de Resurse pentru Educaţie şi Dezvoltare (CRED).

Art. 3 Primarul municipiului, prin DSIE vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

ROMANICĂ TIREL

 

Contrasemnează,

p. Secretar

Rodica Albei

 

 

Vatra Dornei

14.08.2009

NR. 132