ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

Privind atribuirea în folosinţă gratuită, cu drept de uz şi servitute, a suprafeţei de 2,20 mp. teren  către SC E. ON Moldova SA, în vederea montării a doi stâlpi de medie tensiune la baza pârtiei de schi ,,Veveriţa” pentru  alimentarea cu energie electrică

 

            Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 14 august 2009

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile art. nr. 16 din Legea nr. 318/2003 a energiei şi a art.124 din Legea nr.215/2001, a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 115 alin.(1) lit. ,,b”,  art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a” pct. 11 şi art. 45  din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale rep.;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

                Art. 1 Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită, cu drept de uz şi servitute, pe durata existenţei instalaţiilor, a suprafeţei de 2,20 mp. teren situat la baza pârtiei de schi ,, Veveriţa”,  către SC E.ON Moldova SA , în vederea montării a doi stâlpi de medie tensiune  LEA 20kV pentru devierea reţelelor electrice pentru eliberare amplasament  Teleschi şi instalaţie de înzăpezit artificial- Pârtia de schi Veveriţa.

            Art. 2 Amplasamentul stâlpilor este descris în planul de amplasament din anexa la prezenta hotărâre.

          Art. 3  Se aprobă ocuparea temporară de către SC E.ON Moldova SA , pe durata execuţiei instalaţiei de distribuire a energiei electrice, a suprafeţei de 58o mp teren situat la baza pârtiei Veveriţa, pentru organizare de şantier.

            Art. 4  Primarul municipiului, prin DSIE-comp. Energetic şi Serv. de Dezvoltare şi Promovare a Turismului şi Salvamont, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

ROMANICĂ TIREL

 

Contrasemnează,

p. Secretar

Rodica Albei

 

Vatra Dornei

14.08.2009

NR. 133