ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea HCL nr. 80/2008 privind stabilirea componenţei Comisiei de negociere

pentru achiziţionarea de imobile de pe piaţa liberă

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 14 august 2009

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

           În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b”, alin.(4) lit.,,e” precum şi art.55 alin. (9),  art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

          Art.1 Se modifică şi se completează  Comisia de negociere pentru achiziţionarea de imobile de pe piaţa liberă, aprobată prin HCL nr. 80/2008, care va avea  următoarea componenţă:

          Primar – Ioan Moraru - preşedintele comisiei

          Viceprimar –Mircea Filaret Rusu-membru titular

          Secretar- Rodica Albei- membru titular

          Consilier – Boca Roman-membru titular

          Consilier – Alexievici Petrică-membru titular

          Consilier –  Chiruţă Vasile-membru titular

          Consilier – Postelnicu Tinel- membru titular

          Secretar comisie- Felicia Mezdrea- jurist consiliul local

          Consilier – Mironescu Vasile-membru supleant

          Consilier – Pindelea Grigore-membru supleant

          Art. 2 Comisia nominalizată va analiza ofertele de imobile existente pe piaţa liberă, care prezintă interes pentru realizarea unor obiective sau măsuri ale administraţiei locale, va negocia preţul şi va propune Consiliului Local achiziţionarea în funcţie de priorităţi.

            Art. 3 Primarul municipiului şi Comisia  nominalizată, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

ROMANICĂ TIREL

 

Contrasemnează,

p. Secretar

Rodica Albei

 

Vatra Dornei

14.08.2009

NR. 134