ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

Privind  modificarea şi completarea art. 6 din anexa 1 la HCL nr. 80/31.07.2001 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de ,, Cetăţean  de onoare al municipiului Vatra Dornei  

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 10 septembrie 2009

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

  În conformitate cu prevederile HCL nr. 80/31.07.2001 privind aprobarea regulamentului pentru acordarea titlului de ,, cetăţean de onoare” al municipiului Vatra Dornei;

În temeiul dispoziţiilor  art. 36 alin. (8), precum şi art. 45  alin.1 din Legea nr. 215/2001– a administraţiei publice locale- Republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art.1  Articolul 6 din Regulamentul pentru acordarea titlului de,, Cetăţean  de onoare al municipiului Vatra Dornei  “ , aprobat prin HCL nr. 80/31.07.2001 se modifică şi va avea următorul conţinut:

         ,, Art. 6 – Dreptul de a face propuneri privind acordarea Titlului de ,, Cetăţean de onoare al municipiului Vatra Dornei” îl are primarul, viceprimarul  şi consilierii locali, iar propunerile se avizează de către Comisia juridică- administraţie publică şi Comisia de învăţământ- cultură”.

Art. 2 Toate celelalte prevederi ale Regulamentul pentru acordarea titlului de

,, Cetăţean  de onoare al municipiului Vatra Dornei  “ rămân neschimbate.

Art. 3  Primarul municipiului, prin compartimentul juridic va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 TIREL ROMANICĂ

Contrasemnează

                                                                                                                  p. Secretar

Petronela Vlasa

 

 

 

 

Vatra Dornei

10.09.2009

NR. 135