ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

Privind   conferirea titlului de „Cetăţean  de onoare al municipiului Vatra Dornei   Preotului Profesor Doctor Mihai Valică

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava , întrunit în şedinţă extraordinară în data de 10 septembrie 2009

Având în vedere expunerea de motive prezentată de viceprimarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

  În conformitate cu prevederile HCL nr. 80/31.07.2001 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de ,, Cetăţean de onoare al municipiului Vatra Dornei” ;

În temeiul dispoziţiilor  art. 36 alin. (8), precum şi art. 45  alin.1 din Legea nr. 215/2001– a administraţiei publice locale- Republicată cu modificările şi completările ulterioare;

           HOTĂRĂŞTE:

 

                                                   ARTICOL UNIC

SE CONFERĂ TITLUL DE ,, CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI VATRA DORNEI” PREOTULUI PROFESOR DOCTOR   MIHAI VALICĂ.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 TIREL ROMANICĂ

Contrasemnează

                                                                                                                  p. Secretar

Petronela Vlasa

 

 

 

 

Vatra Dornei

10.09.2009

NR. 136