ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea  închirierii centralei termice de la SC Regnafor SA şi a unui încărcător frontal în vederea furnizării agentului termic pentru locuitorii din strada Schitului

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 10 septembrie 2009

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind finanţele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin. (6) lit. “a”, pct.14 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

            Art. 1 Se aprobă închirierea centralei termice de la SC Regnafor SA şi a unui încărcător frontal în vederea furnizării agentului termic pentru locuitorii din strada Schitului.

           Art. 2 Se stabileşte chiria la 10.000 lei/lună (fără TVA) pentru centrala termică şi încărcătorul frontal .

          Art. 3 Durata contractului de închiriere va fi pentru perioada 15 octombrie 2009- 15 mai 2010, cu posibilitate de prelungire cu aprobarea consiliului local.

       Art. 4 Condiţiile de funcţionare, aprovizionare cu combustibil, întreţinere şi intervenţii vor fi prevăzute în cadrul contractului de închiriere .

     Art. 5 Primarul municipiului, prin Serv. Contabilitate şi  DADP va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 TIREL ROMANICĂ

Contrasemnează

                                                                                                                  p. Secretar

Petronela Vlasa

 

 

 

 

Vatra Dornei

10.09.2009

NR. 137