ROMĀNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

PROIECT DE HOTĂRĀRE
privind aprobarea  transmiterii
īn folosinţă gratuită  pe toată durata executării constructiei, din patrimoniul privat al Consiliului local al Municipiului Vatra Dornei, către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a unei suprafete de  teren, situată īn municipiul  Vatra Dornei, Str. Unirii Nr.67A, īn vederea construirii de locuinţe pentru tineri

 

Consiliul local al Municipiului Vatra Dornei, īntrunit īn şedinţă extraordinară īn data de 10.09.2009

         Urmare a derulării Programului Guvernamental de construire de locuinţe pentru tineri prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe;

        Avānd īn vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
       Īn conformitate cu prevedrile art.21 din Legea nr.152/1998, actualizată, privind īnfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe ;
       Īn temeiul art.36, alin.2,  lit.d,  alin. 6, lit.a, pct.17 şi lit.e), art.124,art.45, alin.3  din Legea nr.215/2001, republicat
ă, privind administraţia publică locală;

 


H O T Ă R Ă Ş T E:
     Art. 1
. Se aprobă transmiterea īn folosinţă gratuită pe durata executării lucrărilor de constructie,  către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, pentru construirea de locuinţe pentru tineri  destinate īnchirierii, a terenului īn suprafată de 1000 mp,  identic cu parte din PT 2351/3 din CF 204, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Unirii nr.67A.

     Art. 2. Se aprobă alocarea din bugetul local al Municipiului Vatra Dornei a sumelor necesare pentru executarea lucrărilor privind utilităţile aferente obiectivului situat pe amplasamentul mentionat la art.1 si sistematizarea pe verticală a zonei.
     Art. 3. Se aprobă forma şi conţinutul Contractului, īncheiat īntre Agenţia Naţională pentru Locuinţe Bucureşti şi Consiliul local al municipiuluil  Vatra Dornei, conform anexei nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărāre.
     Art. 4. La finalizarea lucrărilor, construcţiile şi terenul aferent menţionat la art.1, vor fi predate Municipiului Vatra Dornei īn vederea reincluderii īn domeniul privat;
     Art.5. Se īmputerniceste primarul Municipiului Vatra Dornei, domnul Ing.Ioan Moraru, īn vederea semnării contractului  īncheiat īntre Agentia Natională pentru Locuinţe Bucuresti si Consiliul local al Municipiului Vatra Dornei, ce reprezintă anexa nr.1 si face parte din prezenta hotărāre;

     Art.6 Cu data prezentei, se abrogă HCL nr.19/2007.
     Art. 7. Primarul municipiului, prin Serviciul de Urbanism si Compartimentul cadastru, va duce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 TIREL ROMANICĂ

Contrasemnează

                                                                                                 p. Secretar                                                                                           

Petronela Vlasa

 

 

 

Vatra Dornei

10.09.2009

NR. 138