ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea modului de valorificarea  masei lemnoase rezultate din Parcul balnear

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 10 septembrie 2009

Având în vedere expunerea de motive prezentată de viceprimarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind finanţele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin. (4) lit. “e” şi art. 45 din Legea nr. 215/2001rep. – a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă  valorificarea masei lemnoase rezultate din Parcul balnear prin debitare la un agent economic şi producere de cherestea în diverse specificaţii (scândură, dulap, rigle) care va fi utilizată pentru activitatea din cadrul primăriei.

Art. 4 Primarul municipiului, prin compartimentul cadastru  şi Serviciul de contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 TIREL ROMANICĂ

Contrasemnează

                                                                                                                  p. Secretar

Petronela Vlasa

 

 

 

 

Vatra Dornei

10.09.2009

NR. 139