ROMÂNIA                                      

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea întocmirii   documentaţiei tehnice şi economice pentru sistematizarea intersecţiei strada Republicii cu strada Transilvaniei în vederea fluidizării traficului

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,  judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.01.2009

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de consilierul local Constantin Huţanu, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile  din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.“c”,  precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art. 1  Se aprobă întocmirea documentaţiei tehnice şi economice pentru sistematizarea intersecţiei strada Republicii cu strada Transilvaniei în vederea fluidizării traficului.

     Art. 2    Sumele necesare întocmirii documentaţiei prevăzute la  art. 1 vor fi suportate de la bugetul local.

     Art. 3 Primarul municipiului, prin DSIE şi serviciul buget-contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

IORDACHE GHEORGHE 

                                                                 Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

Vatra Dornei

29.01.2009

NR. 14