ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea  susţinerii programului ,,Biblionet- lumea în biblioteca mea” în cadrul bibliotecii ,, G.T. Kirileanu “ din Vatra Dornei

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,  jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 septembrie 2009

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

            În temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(2) lit.d”şi alin.(6) lit“a” pct.1, 4,5 precum şi art 45  din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

            Art.1 În calitate de co-partener în programul ,,Biblionet- lumea în biblioteca mea”, consiliul local al municipiului Vatra Dornei se angajează să suporte următoarele costuri aferente administrării  Centrului de Internet pentru Public din biblioteca locală: abonament internet, asigurarea echipamentelor donate prin programul Biblionet, plata utilităţilor şi asigurarea securităţii Centrului Internet prin instalarea unor sisteme de siguranţă.

            Art.2 Consiliul local se angajează să finanţeze costul transportului şi cazării bibliotecarilor pentru a participa la cursurile de instruire organizate de Biblionet , la Biblioteca Bucovinei ,,I.G.Sbiera”.

            Art.3 Primarul municipiului, prin Serviciul Contabilitate şi biblioteca G.T. Kirileanu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

ROMANICĂ TIREL

 

 

 

Contrasemnează,

p. Secretar

Rodica Albei

 

 

 

Vatra Dornei

30.09.2009

NR. 141