ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

Privind  aprobarea  Regulamentului pentru conferirea titlului de

 ,, Cetăţean  de onoare al municipiului Vatra Dornei  

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava,  întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 septembrie 2009

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În temeiul dispoziţiilor  art. 36 alin. (8), precum şi art. 45  alin.1 din Legea nr. 215/2001– a administraţiei publice locale- Republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

     Art.1  Se aprobă  Regulamentul pentru conferirea titlului de,, Cetăţean  de onoare al municipiului Vatra Dornei  “ , conform anexei la prezenta hotărâre.

    Art. 2 Cu data adoptării prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 80/31.07.2001, modificată prin HCL nr. 135/10.09.2009.

    Art. 3  Primarul municipiului, prin compartimentul juridic va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

BOCA ROMAN

Contrasemnează,

p. Secretar

Rodica Albei

 

 

 

Vatra Dornei

30.09.2009

NR.143

 

 

 

 

 

                                    ROMÂNIA                                      3

JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMARUL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND

aprobarea  Regulamentului pentru conferirea titlului de

 ,, Cetăţean  de onoare al municipiului Vatra Dornei  

 

 

Regulamentul pentru acordarea titlului de ,, Cetăţean  de onoare al municipiului Vatra Dornei   “ a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr. 80/31.07.2001 şi modificat prin HCL nr. 135/2009.

În condiţiile modificărilor intervenite în legislaţia privind administraţia publică , având în vedere necesitatea elaborării unui regulament clar, care cuprindă procedurile specifice de acordare şi retragere a titlului precum şi stabilirea clară a personalităţilor potenţiale candidate la obţinerea celei mai înalte distincţii acordate de municipalitatea dorneană, propun  prin prezentul proiect de hotărâre aprobarea  Regulamentulului pentru conferirea titlului de ,, Cetăţean  de onoare al municipiului Vatra Dornei   “.

Au fost introduse prevederi noi cu privire la condiţiile pe care trebuie le îndeplinească persoanele fizice propuse pentru acordarea titlului, respectiv:

            a) sunt majore;

     b) au valoare recunoscută de către comunitatea locală în domeniul specific de activitate, competenţă, moralitate   şi a căror activitate a condus la un real progres în domeniul economic, social, literar, artistic, ştiinţific, sportiv, politic ş.a, rezultate din nota de prezentare;

c) au/au avut o contribuţie deosebită la dezvoltarea şi la creşterea prestigiului municipiului Vatra Dornei sau al ţării pe plan naţional şi internaţional;

      d) acelor cetăţeni români sau străini a căror contribuţie filantropică, financiară sau materială de excepţie a determinat o importantă ameliorare a condiţiilor în domeniul social, cultural şi economic

e) nu au antecedente penale;

Titlul de cetăţean de onoare al municipiului Vatra Dornei va fi conferit:

a) personalităţilor vieţii publice, politice, economice, sociale, culturale sau sportive, persoanelor născute sau domiciliate în municipiul Vatra Dornei precum şi personalităţilor străine care, prin activitatea lor,  au avut o contribuţie importantă la dezvoltarea şi creşterea prestigiului municipiului Vatra Dornei la nivel naţional sau internaţional;

b) persoanelor care, în mod dezinteresat, prin donaţii, acţiuni umanitare sau alte acţiuni similare au contribuit la realizarea unor obiective de interes public sau la îmbunătăţirea vieţii locuitorilor municipiului Vatra Dornei;

c) persoanelor care au dat dovadă de acte de curaj, devotament în folosul comunităţii, preîntâmpinând producerea unor evenimente cu consecinţe grave pentru municipiul Vatra Dornei sau pentru locuitorii acestuia;

d) unor foşti deţinuţi politic, veterani de război sau militari a căror viaţă şi activitate s-au remarcat prin acte de bravură deosebite, demne de a intra în istoria municipiului Vatra Dornei;

e) altor persoane în cazuri temeinic justificate.

În documentaţia înaintată Primăriei Municipiului Vatra Dornei în vederea acordării titlului de cetăţean de onoare şi arhivată în dosarul de şedinţă al consiliului local din data în care se aprobă hotărârea, se vor găsi obligatoriu:

a) copie buletin/carte de identitate;

b) curriculum vitae;

c) certificat cazier judiciar;

d) nota de prezentare.

e) adeverinţă eliberată de CNSAS că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Retragerea titlului se face de catre Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, după următoarea metodologie:

a)     este sesizat Consiliul local al municipiului Vatra Dornei de către persoanele menţionate la art. 1, alin. (1);

b)     dezbaterea cazului se va face în cadrul comisiilor reunite ale Consiliului local;

c)      retragerea titlului se va face prin hotărare a Consiliului local.

d)     la şedinţa Consiliului local, va fi invitat deţinătorul titlului, iar dacă va fi prezent, i se va acorda cuvântul, la solicitarea sa;

e)     în caz de neparticipare, hotărârea urmează a i se comunica în termen de 15 zile.

Cu data adoptării prezentei hotărâri propun abrogarea HCL nr. 80/31.07.2001, modificată prin HCL nr. 135/10.09.2009.

Faţă de cele prezentate, rog analizaţi şi hotărâţi.

 

PRIMAR

IOAN MORARU

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    ROMÂNIA                                      3

JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMARIA MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

RAPORT

LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND

aprobarea  Regulamentului pentru conferirea titlului de

 ,, Cetăţean  de onoare al municipiului Vatra Dornei  

 

Având în vedere necesitatea elaborării unui Regulament pentru conferirea titlului de ,, Cetăţean  de onoare al municipiului Vatra Dornei   “, în contextul  modificărilor intervenite în legislaţia privind administraţia publică ,  care cuprindă procedurile specifice de acordare şi retragere a titlului precum şi stabilirea clară a condiţiilor pentru obţinerea celei mai înalte distincţii acordate de municipalitatea dorneană, s-a  propus  adoptarea noului  Regulament.

Titlul de cetăţean de onoare al municipiului Vatra Dornei va fi conferit:

a) personalităţilor vieţii publice, politice, economice, sociale, culturale sau sportive, persoanelor născute sau domiciliate în municipiul Vatra Dornei precum şi personalităţilor străine care, prin activitatea lor,  au avut o contribuţie importantă la dezvoltarea şi creşterea prestigiului municipiului Vatra Dornei la nivel naţional sau internaţional;

b) persoanelor care, în mod dezinteresat, prin donaţii, acţiuni umanitare sau alte acţiuni similare au contribuit la realizarea unor obiective de interes public sau la îmbunătăţirea vieţii locuitorilor municipiului Vatra Dornei;

c) persoanelor care au dat dovadă de acte de curaj, devotament în folosul comunităţii, preîntâmpinând producerea unor evenimente cu consecinţe grave pentru municipiul Vatra Dornei sau pentru locuitorii acestuia;

d) unor foşti deţinuţi politic, veterani de război sau militari a căror viaţă şi activitate s-au remarcat prin acte de bravură deosebite, demne de a intra în istoria municipiului Vatra Dornei;

e) altor persoane în cazuri temeinic justificate.

Conform propunerii, au fost introduse prevederi noi cu privire la condiţiile pe care trebuie le îndeplinească persoanele fizice propuse pentru acordarea titlului, respectiv:

            a) sunt majore;

     b) au valoare recunoscută de către comunitatea locală în domeniul specific de activitate, competenţă, moralitate   şi a căror activitate a condus la un real progres în domeniul economic, social, literar, artistic, ştiinţific, sportiv, politic ş.a, rezultate din nota de prezentare;

c) au/au avut o contribuţie deosebită la dezvoltarea şi la creşterea prestigiului municipiului Vatra Dornei sau al ţării pe plan naţional şi internaţional;

      d) acelor cetăţeni români sau străini a căror contribuţie filantropică, financiară sau materială de excepţie a determinat o importantă ameliorare a condiţiilor în domeniul social, cultural şi economic

e) nu au antecedente penale;

În documentaţia înaintată Primăriei Municipiului Vatra Dornei în vederea acordării titlului de cetăţean de onoare şi arhivată în dosarul de şedinţă al consiliului local din data în care se aprobă hotărârea, se vor găsi obligatoriu:

a) copie buletin/carte de identitate;

b) curriculum vitae;

c) certificat cazier judiciar;

d) nota de prezentare.

e) adeverinţă eliberată de CNSAS că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Retragerea titlului se face de catre Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, după următoarea metodologie:

a)este sesizat Consiliul local al municipiului Vatra Dornei de către persoanele menţionate la art. 1, alin. (1);

b)dezbaterea cazului se va face în cadrul comisiilor reunite ale Consiliului local;

c)retragerea titlului se va face prin hotărare a Consiliului local.

d)la şedinţa Consiliului local, va fi invitat deţinătorul titlului, iar dacă va fi prezent, i se va acorda cuvântul, la solicitarea sa;

e)în caz de neparticipare, hotărârea urmează a i se comunica în termen de 15 zile.

Cu data adoptării prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 80/31.07.2001, modificată prin HCL nr. 135/10.09.2009.

Faţă de cele prezentate, susţinem proiectul de hotărâre în forma iniţiată.

Consilier juridic,

Petronela Vlasa