ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unei locuinţe  în vederea vânzării conform Legii nr.112/1995

 

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 septembrie 2009

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.10 alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

În temeiul dispoziţiilor art. 36  alin. (2) lit. “cşi alin.(5) lit. “b”, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, a  locuinţei din Str. Republicii nr.30, deţinută cu contract de închiriere de către Todică Adela.

Art. 2 Datele din Inventarul domeniului public, atestat prin Anexa nr.6 la HG nr.1357/2001, se modifică în mod corespunzător.

Art. 3 Vânzarea locuinţei în temeiul Legii nr.112/1995, se va putea face după achitarea diferenţei de chirie, de care au fost scutiţi în perioada iunie 1999-septembrie 2009.

Art. 4 Primarul municipiului, prin serviciul contabilitate şi Compartimentul Locativ, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

BOCA ROMAN

 

    Contrasemnează,

p. Secretar

Rodica Albei

 

 

 

Vatra Dornei

30.09.2009

NR.145