ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea premierii unor sportivi dorneni pentru rezultatele obţinute la Competiţii 

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 septembrie 2009

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de consilierul  local Chiruţă Vasile, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin.6 lit.”a”pct.  5,6 precum şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale –Republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1  Se aprobă alocarea sumei de 1500 lei pentru premierea sportivului Prîsneac Cristian pentru rezultatele obţinute la Campionatul Naţional de Pistă- 10000 metri-Bucureşti .

            Art. 2  Se aprobă alocarea sumei de 5000 lei pentru premierea sportivei Luchian Anca pentru  obţinerea medaliei de aur la Campionatul European de canotaj.

        Art. 3  Primarul municipiului, prin Serviciul buget-contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

BOCA ROMAN

 

    Contrasemnează,

p. Secretar

Rodica Albei

 

 

Vatra Dornei

30.09.2009

NR.146