ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind propunerea Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii în municipiul Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 septembrie 2009

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;         

            În conformitate cu prevederile art.14 alin. (7), alin.(8) lit. ,,d” al Hotărârii Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit.”d”, alin. (6) lit.,,a” pct.17, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 Se aprobă propunerea Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Vatra Dornei, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

                Art. 2 Criteriile propuse pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Vatra Dornei, se transmit spre avizare Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, conform art. 14 alin. (8) lit. ,,d” din HG nr. 962/2001 cu modificările şi completările ulterioare. Forma finala a criteriilor se adopta dupa primirea avizului favorabil al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei si efectuarea eventualelor modificari si completari solicitate prin avizul respectiv.

          Art. 3          Primarul municipiului, prin compartimentul locativ şi comisia socială va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

BOCA ROMAN

 

    Contrasemnează,

p. Secretar

Rodica Albei

 

 

Vatra Dornei

30.09.2009

NR.147

 

 

           

Anexă la HCL nr.17/24.02.2005

 

 

 

CRITERII

pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii

în municipiul Vatra Dornei

 

 

    A. Criterii restrictive:

    1. Titularul cererii de locuinţă, care poate deveni beneficiar al unei repartiţii de locuinţă pentru tineri, destinată închirierii, şi titular al contractului de închiriere, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data repartizării locuinţei. Cererea de locuinţă se efectuează numai individual şi în nume propriu.

    Acte doveditoare: copie autentificată de pe actul de naştere şi/sau de pe actul de identitate.

    2. Titularul cererii de locuinţă şi membrii familiei acestuia - soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia - trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, în municipiul Vatra Dornei.

    Acte doveditoare: declaraţii autentificate ale titularului cererii şi, după caz, ale soţiei/soţului şi ale celorlalţi membri majori din familia acestuia.

 

    NOTĂ:

    Restricţia nu are în vedere locuinţe înstrăinate în urma unei acţiuni de partaj sau locuinţe trecute în proprietatea statului în mod abuziv şi care nu au fost retrocedate în natură.

 

    3. Repartizarea locuinţelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuinţele libere din fondul existent, cât şi locuinţele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investiţii aprobate şi cuprinse în programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.

 

    NOTĂ:

    Lista de priorităţi se stabileşte anual.

    Solicitanţii înscrişi în lista de priorităţi, cu respectarea criteriilor prevăzute la pct. 1 şi 2, şi care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinţe în limita fondului disponibil în anul respectiv pot primi repartiţii în anii următori, în limita fondului disponibil în fiecare an şi în noua ordine de prioritate stabilită.

 

    4. Titularul cererii de locuinţă trebuie să îşi desfăşoare activitatea în municipiul Vatra Dornei.

          Acte doveditoare: adeverinţă de la locul de muncă însoţită de o copie de pe cartea de muncă completată la zi.

 

    B. Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj

 

    1. Situaţia locativă actuală:

    1.1. chiriaş:

    a) în municipiul Vatra Dornei:

       a1) spaţiu din fond locativ de stat -------- 10 pct.;

       a2) spaţiu din fond locativ privat -------- 10 pct;

    b) în altă localitate decât municipiul Vatra Dornei -------- 5 pct;

    1.2. tolerat în spaţiu:

    a) în municipiul Vatra Dornei -------- 10 pct;

    b) în altă localitate decât municipiul Vatra Dornei -------- 5 pct;

    1.3. suprafaţa locuibilă deţinută (cu chirie, tolerat în spaţiu) - mp/locatar sau membru al familiei solicitantului:

    a) mai mare de 18 mp -------- 0 pct;

    b) mai mare de 15 mp şi până la 18 mp inclusiv -------- 1 pct;

    c) mai mare de 12 mp şi până la 15 mp inclusiv -------- 2 pct;

    d) 8 mp şi până la 12 mp inclusiv -------- 3 pct;

    e) mai mică de 8 mp. -------- 4 pct

   

    2. Stare civilă actuală:

    2.1. stare civilă:

    a) căsătorit -------- 10 pct;

    b) necăsătorit cu copii în întreţinere (familii monoparentale) --------5 pct;

    c) necăsătorit -------- 0 pct

    2.2. Număr de persoane în întreţinere:

a)     copii   – pentru primul copil -------- 2 pct;

                   - pentru următorii copii -------- 3 pct de fiecare copil;

b)    alte persoane, indiferent de numărul acestora -------- 1 pct.

 

    3. Starea de sănătate actuală:

    3.1. sănătos -------- 0 pct;

    3.2. boala de care suferă solicitantul, un alt membru al familiei sau aflat în întreţinere, care necesită însoţitor sau o cameră în plus -------- 10 pct.

 

    4. Vechimea cererii solicitantului:

    4.1. până la 1 an -------- 0 pct;

    4.2. între 1 an şi 2 ani -------- 1 pct;

    4.3. între 2 şi 3 ani -------- 2 pct;

    4.4. între 3 şi 4 ani -------- 3 pct;

    4.5. peste 4 ani -------- 4 pct

 

    5. Venitul mediu net lunar/membru de familie:

    5.1. mai mic decât salariul minim pe economie -------- 15 pct;

    5.2. între salariul minim pe economie şi salariul mediu brut pe ţară -------- 10 pct

    5.3. peste salariul mediu brut pe ţară -------- 5 pct.

 

    6. Nivelul de studii şi/sau pregătire profesională:

    6.1. fără studii şi fără pregătire profesională -------- 1 pct;

    6.2. cu şcoală generală, fără pregătire profesională -------- 2 pct;

    6.3. cu studii medii, fără pregătire profesională -------- 5 pct;

    6.4. cu studii medii sau profesionale de specialitate -------- 10 pct;

    6.5. cu studii superioare de scurtă durată -------- 15 pct;

    6.6. cu studii superioare -------- 25 pct.

 

    7. Locul de muncă:

    7.1. instituţii publice de interes naţional şi comunitar -------- 15 pct;

    7.2. companii şi regii autonome de interes naţional sau local -------- 10 pct;

    7.3. agenţi economici -------- 5 pct;

    7.4. alte locuri de muncă -------- 2 pct.

 

    8. Situaţii speciale:

    8.1. Tineri evacuaţi din locuinţă în virtutea unor prevederi contractuale sau legale care nu ţin de voinţa sau comportamentul lor sau a căror locuinţe au fost retrocedate foştilor proprietari -------- 5 pct.

    8.2. Tineri care au adoptat copii din casele de ocrotire socială -------- 15 pct.

    8.3. Tineri proveniţi din instituţii de ocrotire socială şi care au vârsta de 18 ani - 5 pct.

 

          NOTĂ:

          Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplică numai solicitanţilor de locuinţă care au îndeplinit în totalitate criteriile specificate la lit. A.

          În cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanţii vor fi departajaţi în funcţie de situaţia locativă constatată la data efectivă a repartizării locuinţelor, având prioritate, numai în acest caz, solicitanţii a căror situaţie locativă este sau poate deveni, în mod iminent, gravă. Dacă nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se poate face în funcţie de vechimea cererii solicitantului, luând în considerare data efectivă a înregistrării cererii (zi/lună/an), având prioritate, în acest caz, solicitantul a cărui cerere are vechime mai mare. În cazul în care departajarea nu se poate efectua nici în baza acestor criterii, au prioritate solicitanţii care au punctajul cel mai mare acordat pe baza criteriilor cu caracter de protecţie socială (starea civilă + starea de sănătate actuală + venitul mediu net lunar pe membru de familie).