ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea componenţei Comisiei sociale de analiză a cererilor de locuinţe sociale pentru tineri realizate prin programul ANL

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 septembrie 2009

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;           

            În conformitate cu prevederile art.14 alin.5 al Hotărârii Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu  modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit.”d”, alin. (6) lit.,,a” pct.17, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

            Art. 1 Se aprobă componenţa Comisiei sociale de analiză a cererilor de locuinţe sociale pentru tineri realizate prin programul ANL, în următoarea structură:

-         preşedinte – primarul municipiului Ioan Moraru

-         membri: - viceprimarul municipiului Mircea Rusu

                                    - p.secretarul municipiului Rodica Albei

                                    - consilieri locali: Chiruţă Ionuţ şi Pindelea Grigore

            Secretariatul comisiei sociale va fi asigurat de funcţionarul responsabil cu fondul locativ şi nu are drept de vot.

            Art. 2 Pentru analiza cererilor de locuinţe destinate închirierii, efectuate de tineri specialişti din învăţământ şi sănătate, componenţa comisiei sociale va fi următoarea:

-         preşedinte – primarul municipiului Ioan Moraru

-         membri: -  consilier local Buzilă Gheorghe

-         reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale din învăţământ,  sănătate şi/sau a serviciilor descentralizate ale acestora din teritoriu, respectiv:

-         Sorin Costin – Consilier Local – sănătate

-         Elena Cheşa – Co0nsilier local -  învăţământ

-         Reprezentanţi ai liceului şi şcolilor nr. 1, 2 şi 4 Vatra Dornei

            Secretariatul comisiei sociale va fi asigurat de funcţionarul responsabil cu fondul locativ şi nu are drept de vot.

            Art.3 Comisiile sociale în componenţa stabilită la art.1 şi 2 se vor constitui prin dispoziţie a primarului municipiului.

            Art. 4 Primarul municipiului, prin compartimentul locativ, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

BOCA ROMAN

 

    Contrasemnează,

p. Secretar

Rodica Albei

 

 

Vatra Dornei

30.09.2009

NR.148