ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea concesionării, fără licitaţie publică, a unei

suprafeţe de 100 mp. teren situat în str. Păcii, 

în extindere la terenul concesionat, către SC Bucura Com SRL

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 septembrie 2009

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile art.15 lit.,,e” din Legea nr.50/1991 privind autorizarea construcţiilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare, HCL nr. 75/2000, Contractul de concesiune nr. 12930/04.10.2000

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” , alin. (5) lit. ,,b” precum şi  art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

         Art. 1  Se aprobă concesionarea, fără licitaţie publică, a unei  suprafeţe de 100 mp teren,  situat în strada Păcii, către SC Bucura Com SRL, în extindere la terenul concesionat prin Contractul de concesiune nr. 12930/04.10.2000 încheiat în baza HCL nr. 75/2000, pentru extinderea construcţiei proprietate.

          Art. 2 Durata concesiunii va fi egală cu cea stabilită  conform contractului  nr. 12930/04.10.2000 .

        Art. 3 Se însuşeşte nivelul redevenţei  stabilit conform raportului de evaluare de 60 euro /mp,  cu plata  în termen de 3  ani la cursul leu/euro din ziua plăţii.

        Art. 4 Pentru terenul prevăzut la art. 1   se aplică clauzele şi condiţiile prevăzute de Contractul de concesiune nr.12930/04.10.2000, în acest sens încheindu-se un act adiţional care va cuprinde prevederile privind durata concesiunii şi plata redevenţei conform art.2 şi art.3 ale prezentei hotărâri .

        Art. 5 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru şi Serviciul venituri, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

BOCA ROMAN

 

    Contrasemnează,

p. Secretar

Rodica Albei

 

 

Vatra Dornei

30.09.2009

NR.149