ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia “Extinderea sistemului de alimentare cu căldură în municipiul Vatra Dornei- Zona staţiune

 

            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,  judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.01.2009

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile art.44, alin.1 din  Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 38 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”d” şi art. 465din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

           Art.1. Se aprobă Studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnici şi economici pentru investiţia “Extinderea sistemului de alimentare cu căldură în municipiul Vatra Dornei- Zona staţiune”, conform anexei la prezenta hotărâre.

          Art.2 Primarul municipiului, prin  DSIE  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

IORDACHE GHEORGHE 

                                                                 Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

Vatra Dornei

29.01.2009

NR. 15