ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea HCL nr. 77/30.06.2005 privind aprobarea atribuirii unor loturi de teren disponibile, conform Legii nr.15/2003

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 septembrie 2009

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de viceprimarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;           

            În conformitate cu dispoziţiile art.4 din Legea nr.15/2003- privind  sprijinul acordat tinerilor  pentru construirea unei locuinţe proprietate  personală, modificată şi completată şi HG nr.896/2003  pentru aprobarea  Normelor  metodologice  de aplicare a Legii nr.15/2003;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi al art. 45 (3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale –Republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1  Articolul 2 alin. (2) din HCL nr. 77/30.06.2005 privind aprobarea atribuirii unor loturi de teren disponibile conform Legii nr. 15/2003 se modifică şi se completează şi va avea următorul conţinut:

,,- lotul de 300 mp situat în strada Lumea Nouă, pentru Bazeliuc Dumitru”

            Art. 2 Toate celelalte prevederi ale HCL nr. 77/30.06.2005 rămân neschimbate.

            Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

BOCA ROMAN

 

    Contrasemnează,

p. Secretar

Rodica Albei

 

 

 

 

Vatra Dornei

30.09.2009

NR.150