ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea atribuirii unor   loturi de teren disponibil în strada Poligonului conform Legii nr.15/2003

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei,  jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 septembrie 2009

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu dispoziţiile art.4 din Legea nr.15/2003- privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, modificată şi completată şi HG nr.896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.15/2003;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “bşi al art. 45 (3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale –Republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se completează inventarul terenurilor disponibile, care pot fi atribuite în folosinţă gratuită, în vederea construcţiei de locuinţe proprietate personală, în temeiul Legii nr.15/2003, aprobat prin HCL nr.31/2004, completat prin HCL nr. 170/30.10.2008 cu loturile situate în str. Poligonului, prezentate în anexa nr.1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă, atribuirea în folosinţă gratuită, în vederea construcţiei de locuinţe pentru tineri, în conformitate cu Legea nr.15/2003, a unor loturi de teren , conform anexei 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Atribuirea terenurilor prevazute la art. 2 se face în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei proprietate personală.

Art. 4 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

BOCA ROMAN

    Contrasemnează,

p. Secretar

Rodica Albei

 

 

Vatra Dornei

30.09.2009

NR.151